Aanvullende informatie

Toes

Crisis

Voor cliënten heeft PsyTrans geen eigen mogelijkheid voor crisis achterwacht. Is er sprake van een acute crisis? Voor volwassenen, kinderen en jeugdigen geldt dat zij in geval van crisis contact op kunnen nemen met de huisarts, of buiten kantooruren met de huisartsenpost.

Toestemmingsverklaring voor behandeling van minderjarige kinderen

Volgens de wettelijke regelgeving dienen ouders/verzorgers met ouderlijk gezag officieel toestemming te verlenen voordat gestart kan worden met de behandeling van kinderen onder de 16 jaar. De door beiden getekende toestemmingsverklaring dient te worden mee genomen naar het eerste gesprek. Zonder deze toestemmingsverklaring kan de behandeling niet starten.
Indien de ouderlijke macht bij één van de ouders ligt wordt verzocht hiervan een schriftelijk bewijs mee te nemen naar de eerste afspraak.

Persoonsgegevens – AVG

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
PsyTrans houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Jeugdwet en de Wet op Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO). Uiteraard houden we ons ook aan de fiscale wet en regelgeving. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
• De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
• Vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Voor volwassenen werken wij met het digitale dossier Extenzo van Datamedicare en Praktijkdata van Telasoft. Voor jeugdigen werken wij met het digitale dossier Praktijkdata van Telasoft.

Meldcode

Indien er zorg is over de ontwikkeling van een kind, omdat er een vermoeden bestaat van huiselijk geweld of kindermishandeling dient PsyTrans verplicht de Meldcode te hanteren. De Meldcode is een wettelijk verplicht stappenplan dat de behandelaar van PsyTrans moet volgen op het moment zij zich aanhoudende zorgen maakt over de situatie van de cliënt of het gezin van de cliënt.

Kwaliteit

Wij vinden het bieden van kwalitatief goede zorg erg belangrijk. De regiebehandelaar van PsyTrans is ingeschreven in verschillende kwaliteitsregisters:
BIG (registratienummer 49927600625)
NIP (registratienummer 225457)
KIWA keurmerk (registratienummer 20733)
Daarnaast voeren wij periodiek een clienttevredenheidsonderzoek uit.

Het kwaliteitsstatuut van de praktijk vindt u via de link hier onder:

Klachten

Binnen PsyTrans doen we ons best de zorg zo goed mogelijk te laten verlopen en proberen uiteraard klachten te voorkomen. Bent u toch niet tevreden of heeft u een klacht, dan kunt u dit schriftelijk aan ons melden. Wij zullen met u dan het gesprek aan gaan en proberen er gezamenlijk uit te komen. Mocht het toch niet mogelijk zijn uw klacht gezamenlijk op te lossen, dan is het mogelijk een externe instantie in te schakelen waarbij PsyTrans is aangesloten, namelijk Klachtenportaal Zorg (www.klachtenportaalzorg.nl).

Afzeggen afspraak

Indien u onverhoopt een afspraak moet afzeggen kan dat via e-mail. Wij verzoeken u dan twee berichten te sturen:

  1. naar uw behandelaar (voornaambehandelaar@psytrans.nl)
  2. naar kantoor (office@psytrans.nl)

Afspraken die minder dan 24 uur van tevoren of niet worden afgezegd, moeten wij helaas in rekening brengen.