Aanvullende informatie

Toes

Crisis

Voor cliënten heeft PsyTrans geen eigen mogelijkheid voor crisis achterwacht. Is er sprake van een acute crisis? Voor volwassenen geldt dat zij in geval van crisis contact op kunnen nemen met de huisarts, of buiten kantooruren met de huisartsenpost.

Persoonsgegevens – AVG

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
PsyTrans houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uiteraard houden we ons ook aan de fiscale wet en regelgeving. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
• De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
• Vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Voor volwassenen werken wij met het digitale dossier Praktijkdata van Telasoft.

Kwaliteit

Wij vinden het bieden van kwalitatief goede zorg erg belangrijk. De regiebehandelaar van PsyTrans is ingeschreven in verschillende kwaliteitsregisters:
BIG (registratienummer 49927600625)
NIP (registratienummer 225457)
Daarnaast voeren wij periodiek een clienttevredenheidsonderzoek uit.

Het kwaliteitsstatuut van de praktijk vindt u via de link hier onder:

Klachten

Binnen PsyTrans doen we ons best de zorg zo goed mogelijk te laten verlopen en proberen uiteraard klachten te voorkomen. Bent u toch niet tevreden of heeft u een klacht, dan kunt u dit schriftelijk aan ons melden. Wij komen er graag me u uit. Het is ook mogelijk direct een externe instantie in te schakelen waarbij PsyTrans is aangesloten, namelijk Klachtenportaal Zorg (www.klachtenportaalzorg.nl).

Afzeggen afspraak

Indien u onverhoopt een afspraak moet afzeggen kan dat via e-mail. Wij verzoeken u dan twee berichten te sturen:

  1. naar uw behandelaar (voornaambehandelaar@psytrans.nl)
  2. naar kantoor (office@psytrans.nl)

Afspraken die minder dan 24 uur van tevoren of niet worden afgezegd, moeten wij helaas in rekening brengen.